1. Uvodne odredbe


Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka informiramo kupca da su njegovi osobni podaci (ime i prezime, adresa, e-pošta, telefon) nužni za izvršenje ugovora i obračun te da se obrađuju u tu svrhu te radi provjere kreditne sposobnosti, isticanja prava iz ugovora te za potrebe korisničkih usluga i u marketinške svrhe. Podatke po potrebi prenosimo odgovarajućim pružateljima usluga (kreditnim agencijama, agencijama za naplatu dugova, odvjetnicima i sl.). Podatke čuvamo do isteka roka zakonske obveze čuvanja dokumentacije, odnosno do isteka roka zastare. Kupac ima pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prigovor i prenosivost podataka te pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu.

1.1 Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke su važeći, ukoliko ugovorne strane nisu izričito u pisanom obliku ugovorile drugačije.
1.2  Sljedeće odredbe o isporuci robe vrijede analogno i za plaćanja.
 

2. Isporuka

2.1 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, rok isporuke počinje teći najkasnije danom:
a) potvrde narudžbe;
b) ispunjenja svih tehničkih, komercijalnih i financijskih uvjeta koje mora ispuniti kupac;
c) kada prodavatelj zaprimi predujam koji je potrebno platiti prije isporuke i/ili kada se otvori akreditiv.
2.2 Prodavatelj je ovlašten izvršiti djelomične isporuke i isporuke s unaprijed određenim rokom.
2.3 Ukoliko isporuka kasni zbog okolnosti na strani prodavatelja, kao što su viša sila, požar, radni sporovi itd., zajamčeno je primjereno produljenje roka isporuke.
2.4 Ukoliko prodavatelj kasni s isporukom, kupac može zahtijevati izvršenje obveze ili u primjerenom vremenskom roku raskinuti ugovor. Ako se radi o proizvodima izrađenima po posebnoj narudžbi kod produljenja roka isporuke mora se uzeti u obzir da prodavatelj već obrađene dijelove ipak ne može koristiti u druge svrhe.
2.5 Ukoliko prodavatelj svojom krivnjom nije poštivao primjereni rok isporuke predviđen u članku 2.4, kupac može uz pisanu obavijest otkazati ugovor u pogledu još neisporučene robe i sve isporučene robe, koja se bez još neisporučene robe ne može koristiti na odgovarajući način. U tom slučaju kupac ima pravo na povrat izvršenih plaćanja za neisporučenu robu ili za robu koja se ne može koristiti te, ukoliko je kašnjenje isporuke uzrokovano grubom krivnjom prodavatelja, na nadoknadu opravdanih troškova koji su nastali do trenutka raskida ugovora. Kupac je obvezan prodavatelju vratiti već isporučenu robu i robu koja se ne može koristiti.
2.6 Sva ostala potraživanja kupca od prodavatelja zbog njegovog kašnjenja, osim onih koja su navedena u članku 2.4, su isključena.
2.7 Ukoliko kupac ne preuzme robu koja je pripremljena sukladno ugovoru na mjestu i u vrijeme koji su definirani ugovorom te ukoliko kašnjenje nije uzrokovano radnjom ili propustom prodavatelja, prodavatelj može zahtijevati ispunjenje obveze ili uz utvrđivanje roka preuzimanja otkazati ugovor.
 

3. Cijena

3.1 Ukoliko nije drugačije dogovoreno, cijene su iz cjenika prodavatelja. Ukoliko je dogovorena isporuka s uključenom dostavom, cijena ne uključuje istovar i pretovar.
3.2 Kod ugovora koji su sklopljeni s cijenama koje se slobodno formiraju, zaračunava se prodajna cijena koja vrijedi na dan isporuke.
 

4. Plaćanje

4.1 Plaćanja se vrše sukladno ugovorenim uvjetima plaćanja. Ukoliko na osnovi pisane potvrde narudžbe prodavatelja nisu ugovoreni drugačiji rokovi plaćanja, cjelokupni iznos plaća se prilikom potvrde narudžbe.
4.2 Kupac nema pravo uskratiti plaćanja zbog potraživanja na temelju jamstva ili zbog ostalih protuzahtjeva koje prodavatelj nije prihvatio.
4.3 Ukoliko kupac kasni s ugovorenim plaćanjem ili s ostalim plaćanjima, prodavatelj može zahtijevati ispunjenje ugovornih obveza te
a) odgoditi ispunjenje svojih vlastitih obveza do ispunjenja zaostalih plaćanja ili ostalih plaćanja,
b) koristiti primjereno produljenje roka isporuke,
c) dati na naplatu cjelokupni još neformirani iznos kupoprodajne cijene,
d) od dospijeća obračunati zatezne kamate prema zakonu,  potraživati naknadu svih sudskih i/ili izvansudskih troškova zbog naplate dugovanja kupca) ili uz primjereno produljenje roka raskinuti ugovor. 
4.4 Ukoliko kupac nakon isteka dodatnog roka isporuke sukladno članku 4.3 nije platio svoje dugovanje ili ostale obveze, prodavatelj može uz pisanu obavijest otkazati ugovor. Kupac mora na zahtjev prodavatelja vratiti prodavatelju već isporučenu robu i izvršiti nadoknadu troškova za nastali gubitak vrijednosti robe kao i svih opravdanih troškova koje je prodavatelj morao realizirati radi provođenja ugovora. Prodavatelj je u svezi s još neisporučenom robom ovlašten dati kupcu na raspolaganje gotove, odnosno obrađene dijelove i za to potraživati odgovarajući udjel od prodajne cijene.
4.5 Prodavatelj do konačnog ispunjenja svih financijskih obveza kupca zadržava pravo vlasništva nad predmetom kupnje. Kod pljenidbe ili drugog korištenja prava kupac je obvezan zaštiti pravo vlasništva prodavatelja i o tome ga odmah obavijestiti.
4.6 Prodaja robe se mora izvršiti uz pridržaj prava vlasništva. Kupac već sada ustupa prodavatelju potraživanje od svojih kupaca koje mu pripada na osnovi daljnje prodaje do visine tada još neuplaćenog iznosa kupoprodajne cijene. Kupac je dužan kod zaključenja prodaje obavijestiti svoje kupce o ustupanju te prodavatelja, koji u svako doba ima pravo koristiti ustupanje, odmah obavijestiti o imenu i adresi svog kupca kao i o visini svog potraživanja od tog kupca.
 

5. Jamstvo i odgovornost

5.1 Prodavatelj jamči da će se roba isporučivati u skladu s ugovorenom kvalitetom i kakvoćom.
5.2 Kupac je u pisanom obliku obvezan podnijeti detaljnu reklamaciju zbog eventualnih nedostataka robe odmah kod njezinog preuzimanja, odnosno čim uoči nedostatke. Ugovoreni rok za podnošenje reklamacije za ambalažiranu robu iznosi tri dana.
5.3 Kupac je i u slučaju podnošenja reklamacije obvezan robu najprije preuzeti, primjereno je istovariti i uskladištiti.
5.4 Obveze prodavatelja iz jamstva predviđaju propisno podnesenu reklamaciju kupca sukladno članku 5.2. Kupac se izričito odriče prava potraživanja iz jamstva u svezi s nepropisno reklamiranim nedostacima te mu ne pripadaju takva prava.
5.5 Troškove uklanjanja kvarova koje je kupac samostalno izvršio, osobito troškove eventualnih kupnji za pokriće, prodavatelj je obvezan nadoknaditi samo onda kada je za to unaprijed u pisanom obliku dao svoju suglasnost.
5.6 Za one dijelove robe, koje je prodavatelj kupio od kooperanata, prodavatelj jamči samo u okviru prava iz jamstva koja on sam može potraživati od svojih kooperanata.
5.7 Izričito je dogovoreno da prodavatelj nije obvezan kupcu nadoknaditi štetu za povrede osoba, za oštećenja robe koja nije predmet ugovora, za ostala oštećenja te za izgubljenu dobit, ukoliko se u pojedinačnom slučaju ne utvrdi gruba nepažnja prodavatelja. Isključena je odgovornost prodavatelja za štete nastale uslijed nestručne obrade ili neodgovarajuće primjene isporučene robe.
5.8 Izričito se isključuje obveza naknade kupcu materijalnih šteta koja proizlazi iz Zakona o obveznim odnosima. 
5.9 Eventualni zahtjevi iz jamstva moraju se ispuniti u sjedištu prodavatelja. Troškovi demontaže ili montaže već montirane, neispravne robe, njezinog prijevoza kao i sva oštećenja uslijed nedostataka nadoknadit će se samo ako se radi o predumišljaju ili gruboj nepažnji.
 

6. Sudska nadležnost, mjerodavno pravo, mjesto ispunjenja

6.1 Za sve sporove koji posredno ili neposredno proizlaze iz ugovora nadležan je hrvatsku sud prema mjestu sjedišta prodavatelja.
6.2 Isključivo mjerodavno je hrvatsko pravo. Izričito se isključuje Konvencija UN-a o međunarodnoj prodaji robe.
6.3 Mjesto ispunjenja isporuke i plaćanja je sjedište prodavatelja, čak i onda ako se primopredaja dogovorno izvrši na nekom drugom mjestu.
 

7. Ostalo

Ukoliko su pojedine odredbe ovih Uvjeta prodaje nevaljane ili ništavne (posebice sukladno Zakonu o zaštiti potrošača), ostale odredbe ostaju i dalje na snazi.

Povratak na vrh